ماهواره سنتینل 4 دیگر از سری ماهواره‌های آژانس فضایی اروپا می‌باشد. همچنین این ماهواره جز برنامه نظارت بر محیط زیست و مدیریت بحران(GMES) شناخته می شود. این ماهواره بیشتر برای نظارت بر جو زمین و اتمسفر، پیش بینی وضعیت آب‌وهوا، ترکیبات اتمسفر و مدیریت بحران در مورد مخاطرات طبیعی، بیشتر بر مناطق اروپا و آفریقا ساخته میشود.

برای تشخیص ویژگی های جوی و اتمسفری در این سنجنده دو ابزار بارگیری طراحی شده است. دستگاه اسپکترومتر چندطیفی فوق العاده در محدوده قرمز و بنفش(S4 UVN) و مادون قرمز(S4 IRS).

مشخصات باندهای این سنجنده را در جدول زیر مشاهده می کنیم:

نام باند محدوده طیفی
قرمز و بنفش 305 تا 500 نانومتر
مادون قرمز 750 تا 775 نانومتر

140 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید