سنجنده استر ( ASTER): سنجنده استر ( ASTER) كه در سال 1999 روي ماهواره ترا (TERRA) نصب شد، با داشتن قدرت تفکیک مكاني و طيفي به نسبت مناسب، تأثيرات چشمگيري بر مطالعات زمين شناسي و اكتشافي گذاشته است، با داشتن قدرت تفکیک طيفي به نسبت مناسب در محدوده فرو سرخ بازتابی که بیشتر كاني ها در آن داراي نمودار جذب طيفي هستند، امكان تفکیک انواع دگرسانی ها را فراهم كرده است. افزون برآن، اين سنجنده با داشتن پنج باند طيفي در محدوده فرو سرخ حرارت تنها به شمار مي آيد، که تفکیک واحدهاي سنگي و استخراج Multi Thermal سنجنده پهنه هاي دگرساني امكان پذير است.
این سنجنده از 3 باند با قدرت تفکیک (15 متر) در محدوده طیف مرئی و مادون قرمز نزدیک و 6 باند با قدرت تفکیک زمینی (30 متر) در محدوده مادون قرمز کوتاه و همچنین 5 باند با توان تفکیک زمینی (90 متر) در محدوده مادون قرمز حرارتی برخوردار است (Fujisada et al., 2001) در جدول زیرمشخصات سنجنده ASTER و  باندهاي طيفي سنجنده ASTER آورده شده است.

مشخصات سنجنده  ASTER

 مشخصات باندهاي طيفي سنجنده ASTER

 

10 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید