جغرافیا

مطالعه گسترش شهری با استفاده از GIS و RS

عرض جغرافیایی

عرض جغرافیایی در جغرافیا ، عرض جغرافیایی مختصات جغرافیایی است که موقعیت شمال – جنوب یک نقطه در سطح زمین را مشخص می کند. عرض جغرافیایی زاویه ای است (که در ... مطالعه بیشتر