مقاله معرفی تصاویر ماهواره سنتینل 2

ماهواره سنتینل 5

اولین ماموریت برنامه کوپرنیک برای کنترل آلودگی هوا ساخت سنتینل 5 می‌باشد. این سنجنده که از باندهای ماورابنفش، باندهای مرئی، ... مطالعه بیشتر

ماهواره سنتینل

ماهواره‌های سنتینل ادامه سيستمهاى رادارى كانادا و آژانس فضایی اروپاست. برنامه كوپرنيك شامل مجموعه شش ماهواره¬اى می¬باشد. اين ماهوارهها مجموعه ... مطالعه بیشتر