بهينه سازي شبکه حمل و نقل درون شهري قم از لحاظ زيست محيطي به کمک الگوريتم ژنتيک و GIS

بهينه سازي شبکه حمل و نقل درون شهري قم از لحاظ زيست محيطي به کمک الگوريتم ژنتيک و GIS

بهينه سازي شبکه حمل و نقل درون شهري قم از لحاظ زيست محيطي به کمک الگوريتم ژنتيک و GIS


سابقه و هدف: امروزه حمل ونقل به عنوان يکي از زيرساخت هاي مهم و اثرگذار و به صورت همزمان زمينه ساز توسعه و اثرپذير از توسعه بوده و اين موضوع سبب توجه مديران و برنامه ريزان به مقوله حمل ونقل شده است. اما با توجه به تمرکز برنامه ريزان حمل ونقل بر دسترسي ها و ساير جنبه هاي دينامکي حمل ونقل شهري، عوارض زيست محيطي آن به شدت مورد بي توجهي واقع شده است. شهر قم به عنوان يک کلان شهر مهم و مذهبي- توريستي مستلزم به کارگيري روشي کارا براي ساماندهي و مديريت حمل ونقل است روشي که با ساير بخش هاي توسعه و بخصوص محيط زيست در تضاد نباشد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق پس از مطالعه منابع، شاخص هاي محيط زيستي مرتبط با حمل ونقل شناسايي شده و 5 شاخص مهم تعيين شد سپس اين شاخص ها به صورت مکان مند و با استفاده از نقشه هاي
 GIS شبکه حمل ونقل و کاربري هاي شهر قم و با نظرات کارشناسي امتيازدهي شده است. براي تعيين وضعيت نهايي هر سلول، نتايج حاصل از GIS وارد نرم افزار MATLAB شده و با روش الگوريتم ژنتيک نتايج حاصل شده است.
نتايج و بحث: دستيابي به وضعيت بهينه از لحاظ زيست محيطي مستلزم ايجاد تغييرات در شبکه راه ها و يا تغيير مکان کاربري هايي است که به لحاظ آلودگي هاي ناشي از حمل ونقل حساسيت بالاتري دارند، نتايج اين تحقيق نشان داد که 30 درصد سلول هاي شبکه از لحاظ زيست محيطي در وضعيت نامناسب، 30 درصد در وضعيت تناسب ميانه و 40 درصد در وضعيت مناسب قرار دارند.
نتيجه گيري: نتايجي که از نقشه بهينه شبکه حمل ونقل استنباط مي شود به خوبي نشان مي دهد که با انتقال بخشي از کاربري ها به ويژه مناطق مسکوني به نواحي اطراف شهر و با آلودگي کمتر تغييرات محسوسي در وضعيت تناسب سلول هاي شبکه ايجاد مي شود به طوري که بيشتر سلول هاي با امتياز 3 (نامناسب) به امتياز 1 (مناسب) تغيير وضعيت مي دهند، و فقط 10 درصد از سلول ها در وضعيت نامناسب از لحاظ زيست محيطي قرار مي گيرند. بنابراين انتقال بخشي از کاربري ها از مرکز شهر به نواحي اطراف، راهکار مناسبي براي کاهش تاثيرات آلودگي هاي ناشي از حمل ونقل خواهد بود.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357643

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

 

اولین سؤالی که  برای شما پیش میآید این است که حمل و نقل چیست؟ حمل و نقل به معنی جابه جایی مسافر یا بار از مبدأ به مقصد است. دسترسی انسان به کاال و خدمات از طریق شبکه جابه جایی )مسيرهاي حمل و نقل( و وسایل جابه جاکننده (وسايل حمل و نقل) ایجاد میگردد.
به طور کلي حمل و نقل در سراسر جهان به سه سطحدرونشهري، بينشهري و بينالمللي تقسيم میشود
ً با يکي از شيوههاي (شقوق) حمل و نقل و معموال جادهاي، هوايي، ريلي، دريايي و لولهای يا مجموعهاي از آنها انجام میگيرد.

آيا تاكنون انديشيده ايد كه راهها چرا به وجود آمدند؟ چگونه به وجود آمدند؟ اولين جادههاي محكم و امروزی را رومي ها ساختند. آنها براي جابه جاييسربازان و افراد و حمل و نقل كالا از جاده ها استفاده می كردند و به تدريج تشكيلات مرتبطي براي حمل و نقل بار و مسافر ايجاد كردند. در ايران طي سالهاي400 تا 500 قبل از ميلاد، شبكه اي از راهها به وجود آمد و پايتخت ايران با تمام ايالتها ارتباط پيدا می كرد. در زمانهای بسیار قدیم در کشور، چاپارها(نامهبر ـ پیک) در سراسر كشور فرامين، پيام و دستورات حكومتي را از نقطهاي به نقطة ديگر كشور میفرستادند.

در تهران قدیم نیز چندین چاپارخانه (پیک خانه- که خدمات پستی در آن انجام میگرفت) و همچنین کاروانسرا وجود داشت که علاوه بر نامه رسانی، امور حمل مسافر به خارج از شهر، نیز از این طریق انجام میگرفت. اتومبیل برای اولین بار در ایران در سال 1280   توسط مظفرالدین شاه از کشور بلژیک خریداری و به ایران آورده شد.

جاده ابريشم از جمله راههاي مهمی بوده كه از اهميت تاريخي زيادي برخوردار است. همچنین عنوان جاده ابريشم
مهمترين جاده در زمينه حمل و نقل کالا و مسافر و از قديميترين مسيرهاي مبادلۀ كالای تجاري و دانش و فرهنگ بشري بوده و بين تمدنهاي يوناني و لاتین با آسياي شرقي، هندوستان و چين به مسافت 12 هزار كيلومتري از روستاي توان هوانگ چين تا شهر رم امتداد داشته است.

اين مسير تا سده شانزدهم، تقريبا به مدت 1700 سال از اعتبار تجاري و بازرگاني برخوردار بوده است.
در دهه هاي آخر قرن بيستم با توسعه و تكميل كاميونهاي بار و تجاري شدن عمليات حمل و نقل جادهاي، حيات جديدي در تجارت زميني ایجاد شد و بار ديگر توسعه تجارت زميني آسيا ـ اروپا در دستور كار کشورها قرار گرفت. در حال حاضر نیز بخش عمدهاي از مسير راه ابريشم از قلمرو ايران عبور میکند.

تعریف اصطلاحات حوزه حمل و نقل
حمل و نقل جاده ای
در این بخش سعی شده است اصطلاحاتی را که در این حوزه مورد استفاده قرار میگیرد به صورت اجمالی تعریف و تفسیر شوند. این اصطالحات عبارتاند از:
حمل و نقل عمومی : عبارت است از خدمات حمل و نقل که در دسترس عموم مردم قرار دارد. تفاوت در این نوع خدمات، سفر به صورت اشتراکی انجام میشود مانند اتوبوس، مترو و … .
راننده: كسي كه هدايت وسيله نقليه موتوري و غير موتوري را برعهده دارد.
وسيلة نقليه: وسايل موتوري )ماشین، موتورسیکلت و…( و غير موتوري )گاری، دوچرخه و… كه براي جابه جايي انسان و كالا در راه به كار میرود.
كاميون: وسيلة نقليه موتوري باري كه قسمت بارگير آن بهصورت پيوسته به كشنده متصل است.
كاميونها بهطور كلي با وضعيت حداقل دو محور وجود داشته و حداقل ظرفيت حمل 6 تن بار و بيشتر دارند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید