اصولا در هر نوع برنامه ریزي، بخصوص برنامه ریزي شهري، هدف استفاده بهینه، با دسترسي یکسان امکانات وخدمات موجود است. بنابراین GIS علاوه بر فراهم آوري سیستم پشتیبان تصمیم گیري و امکان ایجاد بانک هاي اطلاعاتي و نقشه در ترسیم و طراحي و تحلیل درخصوص دستیابي به اهداف كلان یعني عدالت اجتماعي و فضایي كاربرد بسیار دارد.
منظور از عدالت فضایي، توزیع عادلانه نیازهای اساسی، امکانات، تسهیلات و خدمات شهری در میان محلات مختلف شهر است. به طوری كه هیچ محل هایی نسبت به محله دیگر از نظر برخورداری از مزیت های فضایي برتری نداشته باشد؛ و اصل دسترسی برابر رعایت شده باشد .
بر اساس تعریف فوق، معنی«عدالت» در این پژوهش عبارت است از: رعایت حقوق مساوی برای تمامی شهروندان در برخورداری از امکانات، تسهیلات و خدمات شهری و همچنین منظور از عدالت اجتماعی عمدتاً همان عدالت توزیعی نسبت به شغل، درآمد، مسکن و فضاهای عمومی در شهر می باشد.

ویژه نامه این ماه :کاربرد GIS وRS در شهرسازی و مدیریت شهری

ArcGISArcGIS در برنامه ریزی شهریArcGIS در شهرسازیgisgis در برنامه ریزی شهریGIS در پروژه های شهریGIS در شهرسازیGIS در مدیریت شهریآموزش ArcGIS در برنامه ریزی شهریآموزش ArcGIS در شهرسازیآموزش GISآموزش GIS در برنامه ریزی شهریآموزش GIS در شهرسازیآموزش GIS در مدیریت شهریآموزش تخصصی GIS در برنامه ریزی شهریآموزش تخصصی GIS در شهرسازیآموزش تخصصی GIS در مدیریت شهریآموزش جامع و کاربردی ArcGIS در شهرسازیآموزش جامع و کاربردی GIS در شهرسازیآموزش جی آی اسآموزش جی آی اس در شهرسازیآموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریآموزش جی ای اس در شهرسازیآموزش جی ای اس در مدیریت شهریآموزشگاه GIS در برنامه ریزی شهریآموزشگاه GIS در شهرسازیآموزشگاه GIS در مدیریت شهریپروژه کامل مکانیابیپروژه های عملی شهریتدریس خصوصی GIS در برنامه ریزی شهریتدریس خصوصی GIS در شهرسازیتدریس خصوصی GIS در مدیریت شهریتوپولوژی در مباحث شهریجی آی اس در شهرسازیداده های واقعی شهریدانلود نرم افزار GIS در شهرسازیرشته شهرسازیرویکرد شهرسازیسعید جوی زادهسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیشهرشهرسازیطراحی شهریکاربرد GIS در پروژه های شهریکتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکتاب کاربرد GIS در شهرسازیکتاب کاربرد GIS در مدیریت شهریمراحل انجام یک پروژه شهری در GISمشاوره پایان نامه GIS در برنامه ریزی شهریمشاوره پایان نامه GIS در شهرسازیمشاوره پایان نامه GIS در مدیریت شهریمشاوره پایان نامه جی ای اس در شهرسازیمنیژه براهیمیموسسه آموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریموسسه آموزش جی ای اس در شهرسازیموسسه آموزش جی ای اس در مدیریت شهریموسسه آموزشی GISموسسه چشم انداز شیرازموسسه علمی تحقیقاتینقش GIS در مدیریت شهرینقش GIS عدالت فضاييویدئوهای آموزشی GIS شهری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید