دوره آمار فضایی

آمارفضایی-جلد-یک

ناهمگنی فضایی

ناهمگنی فضایی هنگامی که مشاهدات نمونه از مکان¬های مختلف جمع¬آوری شده باشند پژوهشگر با یک فضای ناهمگن سر و کار ... مطالعه بیشتر
رگرسیون خطی

رگرسیون خطی

رگرسیون خطی یکی از اهداف بیشتر بررسی­های آماری، یافتن رابطه­هایی است که به کمک آن بتوان اثر تغییرات یک یا ... مطالعه بیشتر
رگرسیون خطی

مفهوم درونيابي

مفهوم درونيابي پديده¬هاي جغرافيايي از نظر روش¬هاي تحليل در GISداراي دو چهره متفاوت مي¬باشند که درک آن¬ها از اهميت ويژه¬اي ... مطالعه بیشتر
رگرسیون خطی

زمین آمار

نظریه زمین آماری، شاخه­ ای از آمار است که به تشریح ریاضی و تجزیه و تحلیل مشاهدات زمین­شناسی کمک می­کند. ... مطالعه بیشتر